• Gratis verzending vanaf €75
 • Achteraf betalen mogelijk
 • Vóór 19u besteld = volgende dag verzonden
 • Gratis levering te St-Truiden, Landen en Gingelom

LEGAL

Je kan deze voorwaarden ook lezen in volgend pdf bestand Algemene verkoopsvoorwaarden Dres-An.pdf

 

Ondernemingsgegevens

Dres-An

Oude Katsei 109

3890 Gingelom

België

BE 0781.349.945

BE13 0019 4275 8739

dres-an-shop@hotmail.com
+32 478 93 20 11

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Dres-An, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Oude Katsei 109 - 3890 Gingelom, BTW BE 0781.349.945, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Dres-An moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Dres-An aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Zie voor verdere info onder 'shipping services'.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dres-An niet. Dres-An is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dres-An is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dres-An. Dres-An kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Bestelprocedure van de webshop:

 • gewenste items worden aan de winkelwagen toegevoegd
 • de winkelwagen kan steeds geraadpleegd en aangepast worden
 • betaalwijze wordt gekozen
 • verzendmethode wordt gekozen
 • voorwaarden worden aanvaard
 • bestelling wordt geplaatst

Hierna is de bestelling definitief.

 

Artikel 5: Betaalmogelijkheden

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE13 0019 4275 8739
 • via PayPal
 • via Apple Pay
 • via Klarna - achteraf betalen
 • bij afhaling

Dres-An is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dres-An beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Dres-An zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

Voor andere landen kan er contact opgenomen worden via het contactformulier. Je vindt onze gegevens hier: CONTACT. 

 

De levering gebeurt door Bpost of DPD op het thuisadres, kantoor of bij een afhaalpunt. De Klant kan zelf kiezen hoe de levering gebeurt en door welke vervoerder.

 

Verzendkosten zijn gratis bij een bestelwaarde van €75 of meer.

Verzendkosten voor bestellingen kleiner dan €75:

 • België: €3,95
 • Nederland: €5,50

De leveringstermijn is afhankelijk van de gekozen verzending. Over het algemeen worden pakjes afgeleverd tussen 1 à 5 werkdagen.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Als de goederen niet binnen deze termijn geleverd kunnen worden, wordt de Klant voor het verstrijken ervan verwittigd. Er wordt met de Klant een nieuwe aanvullende termijn afgesproken. Wordt ook deze aanvullende termijn overschreden, dan kan de Klant kosteloos de overeenkomst beëindigen en worden alle betaalde bijdragen terugbetaald.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Dres-An.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Dres-An was geboden.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Dres-An.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dres-An te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Dres-An is bereikbaar op het telefoonnummer +32478932011, via e-mail op dres-an-shop@hotmail.com of per post op het volgende adres Oude Katsei 109, 3890 Gingelom. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dres-An.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Dres-An, Oude Katsei 109, 3890 Gingelom / dres-an-shop@hotmail.com via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Volgend modelformulier kan hiervoor gebruikt worden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Dres-An heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Dres-An, Oude Katsei 109, 3890 Gingelom. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dres-An zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de maat van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen met alle toebehoren (alle kaartjes hangen er nog aan) worden teruggenomen. De artikelen zijn ongewassen en ongedragen. 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dres-An alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Dres-An op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. De terugbetaling gebeurt van zodra Dres-An de goederen heeft ontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden door bv. een postbewijs.

 

Dres-An betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11: Garantie

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

Artikel 12: Klachten

 

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.

Safeshops.be zal bemiddelen tussen de Klant en Dres-An indien de klacht op het eerste zicht gegrond is.

Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@safeshops.be 

 

Er is een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst https://consumentenombudsdienst.be/nl 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Dres-An om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dres-An. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).